Sıkça Sorulan Sorular – Yuva Danışmanlık Yönetim

Kanun, yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır.(KMK 35).

Ancak kanun, yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadıkça, yöneticinin görevlerini (KMK 36-37) kendisinin sayması yoluna gitmiştir.

Buna göre; Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı kararların yerine getirilmesi, ana yapının kullanılması, korunması, bakım ve onarımı; sigorta ettirilmesi, avansların toplanması, yönetimle ilgili tüm ödemelerin kabulu, yönetimi ilgilendiren tüm tebligatların kabulü, süre aşımına veya bir hakkın kaybına sebebiyet verilmemesi, ana taşınmazın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması, dava ve icra takibinin yapılması, bankada hesap açtırılması, Kat Malikleri Kurulu’nun toplantıya çağrılması, işletme projesinin yapılması, bildirimde bulunma, kanuni temsil yetkisini kullanmak, yöneticinin görevleri arasındadır.

Denetçi / Denetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu tarafından, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulundan oluşur.

Yönetim Planı, tüm kat maliklerinin bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Bu ve bunun gibi tüm kat maliklerini ilgilendiren belgelerin oluşturulmasında başta “Kat Mülkiyeti Kanunu” olmak üzere diğer ilişkili kanunlar temel alınarak hazırlanmalıdır.

Ayrıca düzenli aidat toplama işlemi ile hem komşuluk ilişkileriniz bozulmamış olur hem de düzenli ödemenizin karşılığı olan hizmeti alabilirsiniz. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarınız yasal bir çerçevede olmalıdır. Profesyonel Yönetim sizlere bu konularda destek verirken kullandığı internet teknolojileri ile de gelir/gider, ödemeler gibi işlemlerde saydamlık sağlamaktadır.Ayrıca; site içi çalışanların İş Kanunu ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmenize ve SGK işlemlerini takibinize gerek kalmayarak; olası yasal bir süreçte, Profesyonel Yönetim sayesinde hukuki destek alabilirsiniz.

Bu konu ile ilgili düzenlemeler, 634 Sayılı kanunun 30 ve müteakip maddelerinde ele alınmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinden oluşur.

Bu kurula, kat malikleri çağırılacağından ayrıca kiracıların bu toplantıya çağrılma zorunluluğu yoktur. Kat maliki olmamakla birlikte; konutu fiilen kullanan kiracı veya diğer kişiler, Kat Malikleri Kurulu’na dinleyici olarak katılabilirler. Ancak bunlar, yazılı vekaletle yetkilendirilmedikçe toplantı yeter sayısında dikkate alınmaz ve hiçbir şekilde oy kullanamazlar.

Yönetim Planını değiştirmek ya da değişiklik yapabilmek için “bütün” kat maliklerinin beşte dördünün rızası olması gerekmektedir.

Avans, site kuruluşlarında bir defaya mahsus olarak toplanan ve ortak alanlara harcanan bedeldir. Ortak alan su, elektrik, doğalgaz abonelikleri, sosyal tesis ve site yönetiminin ofis demirbaşları (ofis mobilyası,bilgisayar donanımı, telefon vs.), çevre hizmet demirbaşları (çim biçme makinesi, çöp toplama konteynırları, hortum, tamit seti vs.) avans bedeli ile karşılanmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.” Fakat bunun aksine bir hüküm yönetim planında belirtilmişse böyle bir hüküm de geçerlidir.

KMK md. 20’ye göre: “Kat maliklerinden herhangi biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat maliki olduğunuz sürece otursanız da oturmasanız da aidatı ödemek zorundasınız. Ödeme yapmadığınız taktirde yönetici hakkınızda icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca ödenmeyen aidatla ilgili %5 lik gecikme faizi de uygulanmaktadır.

Biz Universal Yönetim olarak şeffaf yönetim ilkesini benimsemekteyiz. Sahip olduğumuz internet tabanlı sistem ve size sağladığımız “ kullanıcı adı/şifre” sayesinde harcamaları görebilirsiniz.

Kapıcı dairesi ortak alandır. Dolayısı ile tüm kat malikleri söz sahibidir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir; oy birliği gerekir. Bu şekilde oy birliği sağlanıyorsa kiraya verilebilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; her ne ad altında olursa olsun (kapıcı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan ) işçi çalıştıran binalarda risk değerlendirmesi ve acil durum planı yapılması, yasanın yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunludur. Planı olmadığı tespit edilen apartman veya siteye ilk ay için 3234 TL; takip eden her ay için 5229 TL gibi cezalar uygulanmaktadır.

Site yönetimi işçi statüsünde eleman çalıştırırsa ya da kapıcı dahi (yani bir kişi) çalıştırıyorsa çalışanı için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak ya da bu kişilerin yürüteceği hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmek zorundadır.

© Telif Hakkı - Rize Site, Apartman, Bina Yönetimi - Yuva Danışmanlık